Begrippenlijst

Bij het afsluiten van een hypotheek, het aankopen van een woning of het regelen van een verzekering kan je allemaal termen tegenkomen die je misschien niet begrijpt. Daarom een overzichtelijke begrippenlijst waarin ik ze aan je uitleg.

Bindend aanbod
Het bindend aanbod is een formeel aanbod van de bank tot het sluiten van een overeenkomst van een hypothecaire geldlening met de daarbij behorende voorwaarden.

Eigen geld
Eigen geld is het bedrag dat je zelf bezit (bijvoorbeeld spaargeld) en waarmee de bank rekening houdt bij de bepaling van de hoogte van de geldlening. Dit bedrag moet uiterlijk op datum van passeren van de geldlening betaald zijn.

Executie waarde
Het bedrag dat de woning bij gedwongen verkoop naar schatting zal opbrengen.

Geldnemer, Jij
De persoon die een voorbeeldofferte heeft ontvangen en die een aanvraag heeft gedaan om een (hypothecaire) geldlening aan te gaan en op wie de bank, als een overeenkomst van geldlening tot stand komt, een of meerdere vorderingen zal hebben.

(Hypothecaire) Geldlening
Het totale bedrag dat aan jou wordt of is geleend.

Hypotheekakte
Deze akte is opgesteld door een notaris. Met deze akte verleent de hypotheekgever aan de bank hypotheek- en pandrechten op het onderpand.

Hypotheekgever
De persoon die zijn registergoed met het recht van hypotheek bezwaart ten behoeve van de bank. Zijn dat meer personen? Dan bedoelen wij hiermee ook: 

  • iedere persoon apart; en
  • alle personen samen     

Individueel tariefopslag
Dan kan een extra individuele tariefopslag gelden gebaseerd op jouw tariefgroep. De tariefgroep is onder andere afhankelijk van de verhouding tussen de hypotheekschuld en de marktwaarde van jouw woning. De hoogte van de individuele tariefopslag kan wijzigen ten opzichte van uw vorige rentevastperiode.

Jaarlijks kostenpercentage
Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP) bestaat uit de totale kosten van de hypothecaire geldlening en is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. U kunt het JKP gebruiken om verschillende kredietaanbiedingen met elkaar te vergelijken. Onder de totale kosten van het krediet vallen alle (bij de bank bekende) kosten die verband houden met het krediet. Bijvoorbeeld kosten voor een opstalverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering, taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, borgtochtprovisie NHG.

Kadaster
Een hypotheek wordt ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. In dit register wordt bijgehouden of en voor welk bedrag er een recht van hypotheek rust op jouw woning. Je kunt een hoger bedrag in het register laten inschrijven dan dat je leent. Van de ruimte die ontstaat door het verschil tussen het bedrag van de hypothecaire geldlening en het bedrag van de inschrijving in het register, kan je in de toekomst gebruik maken. Bijvoorbeeld voor een verhoging van de hypothecaire geldlening -binnen de grens zoals opgenomen in het register- hoef je dan niet meer naar de notaris. Dit heet de flexibele opname faciliteit.

Leningdeel
De (hypothecaire) geldlening bestaat uit één of meer leningdelen. Deze zijn benoemd in de voorbeeldofferte. Voor elk leningdeel kunnen aparte voorwaarden gelden.

Marktwaarde
Het geschatte bedrag waarvoor de woning op de datum van waarde bepaling kan worden verkocht.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperk je jouw financiële risico’s. Is bij (gedwongen) verkoop van jouw woning de opbrengst onvoldoende om jouw hypotheek terug te betalen? Dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, als aan de voorwaarden is voldaan, de restschuld bij de bank. Zo voorkom je dat je met een schuld achterblijft.

Heb je een hypotheek zonder NHG?

Dan kan een extra individuele tariefopslag gelden gebaseerd op jouw tariefgroep. De tariefgroep is onder andere afhankelijk van de verhouding tussen de hypotheekschuld en de marktwaarde van jouw woning. De hoogte van de individuele tariefopslag kan wijzigen ten opzichte van uw vorige rentevastperiode.