Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STEENRIJK HYPOTHEKEN EN VERZEKEREN

Artikel 1: Definities

1.1
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren:
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren gevestigd te Arnhem aan de Velperplein 23, 6811 AH

1.2
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Steenrijk Hypotheken en Verzekeren enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3
Opdracht:
De door Opdrachtgever aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4
Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, pensioen waarover Steenrijk Hypotheken en Verzekeren zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren zal bemiddelen.

1.5
Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

 

Artikel 2: Opdracht

2.1
Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Steenrijk Hypotheken en Verzekeren wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Steenrijk Hypotheken en Verzekeren een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2
Alle aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Steenrijk Hypotheken en Verzekeren en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Steenrijk Hypotheken en Verzekeren werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3
Aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor Steenrijk Hypotheken en Verzekeren werkzaam zijn.

2.6
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen Steenrijk Hypotheken en Verzekeren

3.1
Door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2
Aan door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3
Door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

Artikel 4: Communicatie

4.1
In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Steenrijk Hypotheken en Verzekeren heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische bevestiging, heeft ontvangen.

4.2
Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3
Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren heeft bekend gemaakt, mag Steenrijk Hypotheken en Verzekeren erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1
Het is Steenrijk Hypotheken en Verzekeren toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2
Voor zover Steenrijk Hypotheken en Verzekeren bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. Bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1
Het voor haar dienstverlening aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren toekomend honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

6.2
Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren beïnvloeden.

6.3
Facturen van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4
Voor zover Steenrijk Hypotheken en Verzekeren namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5
Verrekening door opdrachtgever van door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6
Indien opdrachtgever de door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren te voldoen kan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.7
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren aanleiding geeft, is Steenrijk Hypotheken en Verzekeren bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

6.9
Wanneer opdrachtgever kiest voor beloning door middel van uurtarief of vast honorarium, maar het gekozen product niet zonder provisie te verkrijgen is, kan afgesproken worden dat Steenrijk Hypotheken en Verzekeren de provisie aan opdrachtgever betaald. In deze gevallen is opdrachtgever verplicht deze provisie terug te betalen aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren wanneer Opdrachtgever de afgesloten producten binnen een termijn van 5 jaar beëindigt, of de producten binnen de gestelde periode vanwege wanbetaling worden geroyeerd.

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat Steenrijk Hypotheken en Verzekeren haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3
Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Steenrijk Hypotheken en Verzekeren bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4
Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verschafte informatie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren

8.1
Iedere aansprakelijkheid van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is Steenrijk Hypotheken en Verzekeren tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren wordt uitgekeerd, inclusief het door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2
In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren in een specifiek geval geen dekking verleent, is de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de aansprakelijkheid van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren bij de uitvoering van de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Steenrijk Hypotheken en Verzekeren geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verzonden (email)berichten Steenrijk Hypotheken en Verzekeren niet hebben bereikt.

8.7
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9
Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Steenrijk Hypotheken en Verzekeren indien Steenrijk Hypotheken en Verzekeren zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Steenrijk Hypotheken en Verzekeren redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2
Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren meldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1
Door opdrachtgever aan Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verstrekte persoonsgegevens zullen door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Steenrijk Hypotheken en Verzekeren op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2
Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren, zal Steenrijk Hypotheken en Verzekeren de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer ……………. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor een bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000, = (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft de Steenrijk Hypotheken en Verzekeren mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1
Klachten met betrekking tot door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Steenrijk Hypotheken en Verzekeren, te worden ingediend bij Steenrijk Hypotheken en Verzekeren. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

12.2
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1
Op alle door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2
In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Steenrijk Hypotheken en Verzekeren en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Steenrijk Hypotheken en Verzekeren slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Steenrijk Hypotheken en Verzekeren en opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5
Steenrijk Hypotheken en Verzekeren is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Steenrijk Hypotheken en Verzekeren tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Steenrijk Hypotheken en Verzekeren genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.